Asociace zrakových terapeutů o.s.

(info@iazt.cz)
ÚVOD

AKTUALITY

STANOVY

PRACOVIŠTĚ ZRAKOVÝCH TERAPEUTŮ

ZRAKOVÍ TERAPEUTI

PUBLIKACE

PROJEKTY

VÝROČNÍ ZPRÁVY

KONTAKTY

l. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


1.1. Asociace zrakových terapeutů o.s. je nezávislé profesní a zájmové sdruženi odborníků
z oblasti teorie a praxe zrakové terapie.
l .2. Asociace zrakových terapeutů o.s. (dále AZT) je dobrovolným sdružením s právní
subjektivitou
1.3. Sídlem působení AZT je Praha, její působnost je převážně v České republice.
Adresa sídla AZT: Centrum zrakových vad, pavilon 16, areál FN v Motole,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

2. POSLÁNÍ AZT

2. l. AZT podporuje rozvoj teorie a praxe oboru zrakové terapie.
2.2. Sleduje stavovské zájmy.
2.3. Napomáhá šíření a uplatňování nových vědeckých poznatků z oboru zrakové terapie, podporuje celoživotní vzdělávání svých členů a podporuje jejich publikační činnost.
2.4. Spolupracuje s jinými sdruženími podobného zaměření, s institucemi, organizacemi i se státními orgány.
2.5. Chrání profesní zájmy pracovníků sdružených v AZT a podává příslušným orgánům návrhy, stanoviska a odborné posudky.
2.6. Vyjadřuje se k odbornosti, etice a celkové profesionální úrovni práce zrakových terapeutů.
2.7. Provádí osvětovou, přednáškovou, recenzní, konzultační i poradenskou činnost s cílem zvyšovat informovanost veřejnosti o činnosti zrakových terapeutů i AZT.
2.8. Aktivně napomáhá vědecké a výzkumné činnosti.
2.9. Získává finanční prostředky pro podporu činnosti AZT.
2.10. Vydává propagační, periodické i neperiodické publikace, zajišťuje propagaci oboru i své činnosti dostupnými mediálními prostředky.
2.11. Sleduje a konzultuje různé způsoby odborné vysokoškolské i postgraduální přípravy a dalšího vzdělávání zrakových terapeutů ve všech resortech, kde tito odborníci působí.
2.12. Pomáhá vytvářet pracoviště pro praktický i klinický výcvik nových posluchačů.
2.13. Podílí se na rozvoji a realizaci pomůcek a přístrojů pro zrakovou terapii a dbá na Jejich propagaci.
2.14. Vyvíjí další činnost s ohledem na získání finančních prostředků pro svou činnost.
2.15. Usiluje o spolupráci s pracovišti, zaměřenými na podporu rozvoje a rehabilitaci zraku i s dobrovolnými zájmovými organizacemi a sdruženími, které se zabývají rehabilitací či socializací osob se speciálními potřebami v oblasti rozvoje a rehabilitace zraku-
2.16. AZT dbá o spolupráci s obdobnými profesními sdruženími nebo zájmovými organizacemi v zahraničí.

3. ČLENSTVÍ

3.1. Členskou základnu tvoří přispívající členové a čestní členové.
3.2. Řádným členem se může stát zrakový terapeut, tzn. absolvent magisterského Studia speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie (nebo srovnatelnou státní závěrečnou zkouškou) a dalším postgraduálním vzděláním ve zrakové terapii.
3.3. Čestným členem se může stát osoba, která se významně zasloužila o rozvoj oboru zrakové terapie
či samotné AZT. Čestní členové nemají právo volit a být voleni do orgánů společnosti.
3.4. Z členství v AZT se nevylučují ani osoby trvale žijící v zahraničí.
3.5. Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
3.6. Členství zaniká úmrtím člena, písemným oznámením o vystoupení nebo neplacením příspěvků po
dobu dvou let, zánikem společnosti a rozhodnutím o vyloučení člena.
3.7. Vznik a zánik členství projednává výkonný výbor AZT.
3.8. 0 vzniku členství i jeho zániku vystoupením nebo neplacením příspěvků je člen vyrozuměn
písemně.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

4.1. Členové AZT mají právo:
• volit a být voleni do orgánů AZT
• podílet se na činnosti AZT, získávat písemné materiály a publikace vydávané AZT
• vznášet podněty k činnosti, žádat řešení problémů a případných stížností
• účastnit se akcí pořádaných AZT
«» požadovat pomoc od AZT v odborných sporech
• být informováni o aktivitách AZT.
4.2. Členové AZT mají povinnost:
• respektovat stanovy, usnesení orgánů asociace
• platit členské příspěvky
• dbát na profesionální a morální kredit svého povolání
• dodržovat zásady kolegiality, spolupráce a zvyšovat svoji odbornou úroveň.

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

5.1. Organizační strukturu AZT tvoří členská základna složená ze zájemců, kteří se mohou na základě písemného schválení výkonným výborem sdružovat v pobočkách podle potřeb regionů a v sekcích podle zájmových potřeb členů i AZT.
5.2. Organizační struktura není neměnná, vychází z potřeb a možností AZT a její členské základny.
5.3. Organizační strukturu AZT schvaluje členské shromáždění, stejně jako případné změny.

6. ORGÁNY AZT

6.1. Orgány AZT řídí činnost a rozvoj asociace jako celku, zajišťují programovou náplň a organizační jednotu, zastupují její zájmy vůči státním institucím a společenským organizacím národním i mezinárodním. Řídícími a výkonnými orgány AZT jsou:
• Členské shromáždění
• Výkonný výbor
• Kontrolní komise
6.2. Nejvyšším orgánem AZT je členské shromáždění, které se schází zpravidla jednou do roka.
Členské shromáždění voli pro řízení činnosti AZT na dobu zpravidla 3 let výkonný
výbor, který má minimálně 3 členy.
Na svém zasedání hodnotí vykonanou práci a hospodaření AZT za uplynulé funkční období.
Rozhoduje o zřizování a rušení poboček a zájmových sekci.
Usnáší se na změnách a doplňcích stanov AZT, popř. jejich zániku.
Usnesení členského shromáždění jsou závazná pro všechny členy AZT a její řídící
orgány
6.3. Výkonný výbor tvoří minimálně 3 členové AZT.
Výkonný výbor si zvolí ze svých členů předsedu, místopředsedu a jednatele. Řídí činnost AZT období mezi členskými shromážděními.
Usnesení výkonného výboruje platné, souhlasí-li s ním všichni 3 členové.
Předseda zastupuje AZT navenek a jedná jejím jménem. V jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo jednatel.
Výkonný výbor se schází podle plánu, zpravidla jednou za šest měsíců, podle potřeby i častěji.
Výkonný výbor informuje členy AZT o všech závažných usneseních prostřednictvím vydávaných informací, odborných časopisů a při pořádaných akcích.
6.4. Kontrolní komise je zastoupena třemi členy (předseda a dva členové), je volena členským shromážděním na dobu dvou let.
Kontrolní komise se schází dle potřeby.
Provádí kontrolu hospodaření nejméně jedenkrát ročně.
S výsledky kontrol seznamuje výkonný výbor a následně členské shromáždění.

7. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O HOSPODAŘENÍ

7.1. Činnost AZT je zajišťována z členských příspěvků, z udělených grantů na projekty AZT, z darů a ze zůstatků z nevýdělečných akcí (konference, pracovní dny - tzn. školení členů na které se vybíral účastnický poplatek k úhradě režijních nákladů apod.).
7.2. Při hospodaření se AZT řídí obecně platnými předpisy.
7.3. O využití finančních prostředků do výše 2000,- K-č rozhoduje předseda výkonného výboru. O dalším užívání finančních prostředků rozhoduje výkonný výbor na základě rozpočtu schváleného členským shromážděním.
7.4. O hospodaření AZT je pravidelně informováno celé členské shromáždění.
7.5. Při zániku AZT se její likvidační zůstatek (aktiva i pasiva) rozdělí podle rozhodnutí členského shromáždění, v případě, že nedojde k rozhodnutí, bude zůstatek podělen mezi členy AZT.
7.6. Kontrolu hospodaření provádí kontrolní komise.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem AZT dne 26.10. 2007 a nabývají účinnosti dnem registrace na MVČR.
Webová stránka byla podpořena z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita.
loga
Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti