Asociace zrakových terapeutů o.s.

(info@iazt.cz)
ÚVOD

AKTUALITY

STANOVY

PRACOVIŠTĚ ZRAKOVÝCH TERAPEUTŮ

ZRAKOVÍ TERAPEUTI

PUBLIKACE

PROJEKTY

VÝROČNÍ ZPRÁVY

KONTAKTY
PÉČE POSKYTOVANÁ ZRAKOVÝMI TERAPEUTY

V ČEM SPOČÍVÁ PÉČE POSKYTOVANÁ ZRAKOVÝMI TERAPEUTY?


Zrakoví terapeuti jsou pracovníci s vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogika se zaměřením na osoby se zrakovým postižením oftalmopedie nebo tyflopedie a s následným postgraduálním studiem Speciální pedagogiky se zaměřením na zrakovou terapii nebo Speciální pedagogiky se zaměřením na rozvoj zraku (do roku 2008) nebo s kvalifikačním kurzem Zrakový terapeut. Dále se požaduje 5 let praxe v oboru. Do doby získání způsobilosti "pracovat samostatně" pracuje zrakový terapeut ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem zrakového terapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru oftalmologie.

Zrakoví terapeuti jsou připraveni k edukaci všech věkových kategorií osob s postižením. Jsou vzděláni v metodách speciální pedagogiky (stimulace, reedukace, kompenzace). Postgraduální studium, zaměřené na zrakovou terapii je odborně připravilo na poskytování péče v oblasti zrakové terapie, což znamená podporu rozvoje a rehabilitace zraku. Jsou připraveni aplikovat moderní způsoby diagnostiky využívající standardizované testové a také behaviorální metody diagnostiky (metody sledování projevů chování v souvislosti se zrakovým podnětem).

Do jejich náplně činnosti spadá:

1. FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU:
provádí se prostřednictvím speciálních diagnostických materiálů, kte­ré nejsou v běžných ordinacích dostupné: testy „preferential looking", izolovanými, řádkovými i „crowded optotypy do blízka i dálky pro děti, speciálními nízkokontrastními testy pro děti a osoby s kombino­vaným postižením i dalšími testy, sledujícími vizuomotorickou koordi­naci, prostorové vztahy, orientaci na ploše, odhad tvarů, schopnost rozpoznávat obličeje, schopnost zrakové analýzy, syntézy a diferenci­ace i alternativními testy na vyšetření barvocitu a dalšími.

2. ZRAKOVÁ STIMULACE A ZRAKOVÝ VÝCVIK:
Podle věku, diagnózy o úrovně rozvoje zrakových funkcí a z nich vyplý­vajících dovedností
využívat zrak k příjmu informací vyhodnotí zrako­vé terapeutky způsob jeho rozvoje.

U malého dítěte s vrozeným zrakovým postižením, které nemá žád­né předchozí zrakové
zkušenosti je nutné zrak stimulovat. Podle zjiš­tění úrovně zrakových funkcí (testy „preferential looking" a dalšími i podle sledování reakcí dítěte na barevné předměty, stimulační desky i osvětlené hračky statické i v pohybu) navrhnou zrakové terapeutky stimulovat zrak úpravami prostředí i zvolením odpovídající velikosti, barevnosti i typu hra­ček. Předají dále kontakt na pracovníky středisek rané péče, kteří pomo­hou rodičům doma vytvořit pro dítě stimulující prostředí a poradí při za­jištění potřebných hraček a pomůcek, podporujících vývoj dítěte.

U dětí předškolního a školního věku v souvislosti s vzrůstajícími nároky na zrakovou práci, které přináší potřeba přípravy pro ško­lu a samotná školní práce, vyhodnotí výsledky funkčního vyšetření a navrhnou velikost obrázků, barevnost, složitost obrázku, kontury, rozmístění prvků na ploše , které příjem a zpracování informací pod­poří. Podle rozumových a manuálních dovedností dítěte doporučí ve spolupráci s očním lékařem speciální optické a elektronické kompen­zační pomůcky.

U mladistvých a dospělých osob, jimž zraková vada ovlivňuje přípra­vu na povolání, studium či pracovní uplatnění, využijí výsledků funkč­ního vyšetření k reedukaci a rehabilitaci. Zvolí vhodné neoptické pomůcky pod podporující využití zraku - barevnost a kontrast nastavení figury a poza­dí v textu na počítači či kamerové TV lupě, pomohou vybrat vhodné filtry redukující barevné spektrum a při zajištění potřebného kontrastu, pomo­hou zvolit vhodný typ osvětlení pod pórující zrakovou práci, doporučí veli­kost tisku a zvětšení. Podle potřeb pacienta a nároků zrakové práce, jeho rozumových a manuálních dovedností pomohou vybrat vhodné elektro­nické kompenzační pomůcky.

U pacientů, kterým zraková vada a zejména defekty v centru zorné­ho pole komplikují efektivní využívání speciální optické pomůcky, zrakové terapeutky pomohou prostřednictvím nácviku excentrické či paracentrální fixace využít k fixaci funkční místo nejblíže centrální oblasti makuly. Po nácviku fixace nastupuje nácvik udržení fixace při čtení po slovech a po celé řádce (tracing), přechod z řádky na další řádku (tracking), vyhledání začátku odstavce (lokalizace) a orientace po celém tex­tu (scanning). Nejobtížnější dovedností nácviku je sledování pohybující­ho se objektu na horizontu prismatickým monokulárem (tracking). Nácvik dovedností vyplývá z potřeb pacienta. Zrakové terapeutky pra­cují jak s různými typy a obtížnostmi textů, tak se speciálními optickými i elektronickými pomůckami. Při nácviku používání pomůcek je nutno naučit pacienta respektovat fyzikální parametry pomůcek (ohnisko op­tické pomůcky a z toho vyplývající nutnosti dodržet čtecí vzdálenost). Pora­denství při vytvoření prostředí, podporujícího práci s optickou pomůc­kou (osvětlení, čtecí pult - sklopná deska, umožňující přiblížení textu do potřebné vzdálenosti), je samozřejmostí.

Významná část pacientů v seniorském věku s diagnózami věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie a dále pak atrofie optického nervu, glaukom, ale i pacienti po operaci katarakty, kte­ří v důsledku dlouhodobé léčby déle jak jeden rok nečetli běžný tisk, či pacienti s kardiovaskulárními problémy (iktem či infarktem v anamnéze)mají menší či větší problémy s efektivním využitím speciálních optických pomůcek. U nich se zrakové terapeutky zaměří na opětovné rozpoznání znaků, čtení slov a jednodušších vět, posléze i větších celků, nejdříve na Kamerové TV lupě, později no zvětšeném tisku. Následně společně s léka­ři vyberou vhodnou speciální optickou pomůcku, která umožní čtení běž­ného tisku a tím výrazně podpoří samostatnost pacienta v přístupu k in­formacím.

Zrakové terapeutky se věnují funkčnímu vyšetření zraku a zrakové­mu výcviku také u pacientů všech věkových kategorií po mozkových obrnách, traumatech a onemocněních v oblasti mozku, kteří mají i fy­ziologický nález na očním pozadí a obtíže zrakového vnímání (různé typy agnozií) tak spočívají v chybném přenosu informace zrakovou dráhou nebo chybném zpracování informace v primárním zrakovém centru ve vyšších etážích mozku.
Rehabilitace vyplývá z důkladné analýzy obtíží zrakového vnímání, výsledků funkčního vyšetření, vyhodnocení výsledků neurologických vyšetření, VEP, MR a dalších. Rehabilitace těchto pacientů vyžaduje kom­plexní přístup a neobejde se bez spolupráce s psychologem i odborníky dalších lékařských profesí nejen s oftalmology.
Spočívá v nácviku rozvoje zrakové funkce či její reedukace, nácviku kompenzačních dovedností a zajištění pomůcek podporujících zrako­vé vnímání, prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Podle věku a po­třeb pacienta nasměrují zrakové terapeutky pacienty na poskytovatele dalších služeb.
Dvě zrakové terapeutky v týmu Centra zrakových vad jsou prů­kopníky této profese v zahraničí známé pod názvem Low Vision Therapy.
Zatím, co ve zdravotnictví již několik desítek let působí speciální pedagog - logoped, a významně se tak podílí s lékaři na péči o paci­enty s poruchami řeči i na péči o neurologické pacienty. Pro pacienty se zrakovým postižením a pacienty s komplikacemi neurologickými, majícím obtíže zra­kového vnímání, byla novelou Zákona 96/2004 o nelékařských profesích ve zdravotnictví od července 2008 zřízena nová profese – Zrakový terapeut. Dosud ale není všude jeho péče dostupná. Dostup­nost péče plošně po celé ČR očekávají mnozí pacienti, kteří dosud i něko­lik set kilometrů do Centra zrakových vad za specializovaným vyšetřením dojížděli..

Zrakoví terapeuti nenahrazují péči lékaře, optometristy, ortoptisty ani očního optika. Naopak, jsou připraveni se všemi těmito profesemi při péči o pacienta spolupracovat.
Postgraduálnímu studiu zrakové terapie bylo původně realizováno 2 kurzy v rámci celoživotního vzdělávání na Kateře speciál­ní pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze společně s externími spolupracovníky z lékařských i souvisejících profesí a s Centrem zrako­vých vad,s.r.o. Legislativní zabezpečení profese probíhá na Odboru vzdělá­vání a vědy MZČR. V současné době již  byly registrovány některé zrakové terapeutky, které v oblasti zrakové terapie pracovali v oblastech zdravotnictví, sociálních služeb i školství.


Webová stránka byla podpořena z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita.
loga
Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti