Centrum Zrakových vad

Pracoviště založil v roce 1945 oftalmolog MUDr. Bohumil Fafl jako oční ambulatorium při Dětské nemocnici na Karlově. V roce 1949 získalo pracoviště nový název: „Ústav pro nápravu zrakových vad" s podtitulem vědeckým: „Oftalmopedický ústav". Založení ústavu souviselo se vznikem speciálních tříd pro slabozraké děti v Praze, které v roce 1945 získaly prostory ve vile „Marie" v Koperníkově ulici 12. Oftalmopedický ústav získal prostory poblíž, ve vile Koperníkova 8. Od konce 50. let bylo praco­viště součástí Dětské nemocnice na Karlově, později Fakultní nemocnice Motol. Pracoviště pečovalo o zrakově postižené děti a mladistvé, zejména žáky speciálních škol pro zrakově postižené. Za zmínku stojí také úsilí, věnované prevenci zrakových vad v pražském regionu, kterému se věno­val tým zkušených terénních sester. Společně ve vile Koperníkova 8 s Oftalmopedickým ústavem působila také Mateřská škola pro děti se zrako­vým postižením. Učitelky společně s očními lékaři, sestrami, psychologem, genetikem, speciálním pedagogem a sociální pracovnicí zabezpečovali komplexní péči o tupozraké a šilhavé děti i o děti s vrozeným zrakovým postižením. Cílená prevence, terénní práce sester a návaznost na speciál­ní školská zařízení pomáhala předcházet vzniku sekundárního dopadu zrakových vad a opoždění ve vývoji dětí.
Přednosta, MUDr. Bohumil Fafl, vedl pracoviště do roku 1970. Jeho nástupkyně, přednostka MUDr. Cecílie Draslíková, pokračovala v jeho tradici až do roku 1981. Na současné podobě poskytování služeb má zásluhu přednosta MUDr. Stanislav Rodný, který vedl pracoviště v le­tech 1981-2001. V osmdesátých až devadesátých letech rozšířilo praco­viště svoji působnost na pacienty všech věkových kategorií. Stalo se tak komplexním zdravotnickým centrem péče o zrakově postižené. S rozšíře­ním péče souvisela změna názvu na Centrum zrakových vad (1996). Po několikerém stěhování (Kaprova ulice v Praze 1, Bělehradská ulice v Praze 2) působí Centrum zrakových vad od roku 1999 v areálu Fakultní nemoc­nice v Motole. V letech 2002-2007 bylo součástí Oční kliniky dětí a do­spělých 2.LF UK a FN v Motole. Vedení Centra po MUDr. Stanislavu Rod­ném převzala v srpnu 2001 MUDr. Jitka Řehořová.
Utlumený rozvoj pracoviště, spojený se snižováním počtu pracovníků, při narůstající potřebě zajistit speciální služby pro pacienty s těžký­mi zrakovými vadami si vynutil na konci roku 2007 změnu právní subjek­tivity.
Od ledna 2008 se stalo pracoviště samostatným nestátním zdravotnickým zařízením s názvem Centrum zrakových vad,s. r. o. a v jeho čele stojí dva lékaři MUDr. Jitka Řehořová a MUDr. Filip Beránek.
Adresa pracoviště: pavilon 16, areál FN v Motole, , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Tým pracovníků tvoří odborníci z oboru oftalmologie (MUDr. Jitka Řehořová a MUDr. Filip Beránek), klinické psychologie (PhDr. Anna Jílková), speciální pedagogiky a zrakového výcviku (PhDr. Dagmar Mo­ravcová a PaedDr. Markéta Skalická), sociálního poradenství (Bc. Václav Ježek) a zkušené zdravotní sestry.


Centrum zrakových vad poskytuje:

Základní oftalmologickou ambulantní péči: diagnostiku, terapii, korekci refrakčních vad - očními lékaři se zkušeností s problematikou zrakově postižených.
Funkční vyšetření zraku: vyšetření rozlišovací schopnosti (Preferential looking) pro děti v neverbálním období, pro nekomunikující a pro pacienty s těžkým zrakovým postižením. Vyšetření vizu prostřednictvím speciálních testů určených dětem, pacientům s vícečetným postižením a pacientům s problémy v komunikaci.
Vyšetření zaměřeného na crowding obtíže, vyšetření poruch barvocitu, kontrastní citlivosti, různých oblastí centrálních poruch zraku.
Vyzkoušení a předpis speciálních optických pomůcek v kompletním sortimentu číselníku VZP - asferické lupy, hyperokulární korekce, dale­kohledové systémy, prismatické monokuláry.
Aplikaci měkkých kontaktních čoček.
Statickou perimetrii na počítačovém perimetru Humphrey.
Vyzkoušení elektronických zvětšovacích kompenzačních pomůcek (televizních lup) kamerových i digitálních (počítačových), objektivní po­souzení jejich vhodnosti s ohledem na pacientovu diagnózu, stupeň a povahu zrakové vady, jeho rozumové a manuální schopnosti a sociál­ní podmínky, včetně vystavení příslušných doporučení.
Nácvik dovedností nutných k efektivnímu využívání optických a elek­tronických pomůcek.
Nácvik schopností přizpůsobit běžné denní činnosti úbytku zrakových funkcí, doporučení na úpravu pracovního a domácího prostředí.
Psychologickou diagnostiku a psychoterapii dětí a dospělých se zra­kovým postižením a podporu jejich rodin, nabídku stimulačních pro­gramů.
Sociální služby - poradenství o státem poskytované sociální péči, ná­rocích na výhody a dávky, vystavování nálezů, doporučení a vyplňová­ní formulářů s tím souvisejících, poradenství při řešení stavů sociální nouze, kontakty na nadace, sbírky, neziskové organizace a střediska krizové pomoci.
Poradenství o rané péči a zrakové stimulaci dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením ve spolupráci se středisky rané péče.
Speciálně pedagogické poradenství o vhodném vedení, typu a způ­sobu vzdělávání včetně předání kontaktů na speciálně pedagogická centra a speciální školy pro děti se zrakovým postižením.
Profesní poradenství - doporučení nejvhodnějšího pracovního uplat­nění, zprostředkování kontaktu na rehabilitační a rekvalifikační praco­viště.
Kontakty na specializovaná pracoviště organizací nevidomých a sla­bozrakých, Střediska rané péče, Tyfloservis, Tyflocentra, Tyflopomůcky,
Okamžik, střediska podpory studentů (Carolina, Tereza, Teiresias), USP Chrlice, Domov pro nevidomé Palata a další podle potřeb pa­cientů.
Vybavení přístroji:
Kromě běžného vybavení oftalmologických ambulancí je pracoviště vybaveno statickým perimetrem Humphrey a kompletními sadami speciálních optických pomůcek firem Coil, Eschenbach, Dioptra, Zeiss, filtry a filtrovými brýlemi určenými k vyzkoušení a předpisu pro pacienty. Široká nabídka elektronických kompenzačních pomůcek slouží kromě testování ke zrako­vému výcviku pacientů se zrakovým postižením. Pracoviště disponuje spe­ciálními diognostickými testy a stimulačními pomůckami k hodnocení zrakových funkcí a jejich stimulaci zejména pro děti s těžkým zrakovým postižením.
V Centru zrakových vad lze vyzkoušet indikátor hladiny a světla pro nevidomé a kompletní nabídku sortimentu orientačních, signalizač­ních a opěrných bílých holí pro nevidomé a hluchoslepé podle čí­selníku VZP.
Pracoviště je pověřeno Českou oftalmologickou společností meto­dickým vedením o doškolováním oftalmologů „S4" zabývajících se v regionech ČR problematikou zrakově postižených. Podílí se na výuce studentů 2.Lékařské fakulty a Pedagogické fakulty UK v Praze. Pracovníci centra příležitostně přednášejí a publikují své poznatky a zkušenosti v problematice zrakově postižených.
Ve spolupráci s Oční klinikou dětí a dospělých 2. LF se Centrum zrako­vých vad,s.r.o. podílí na specializovaných programech péče o děti s retinopatií nedonošených a vrozenou kataraktou.
Centrum zrakových vad se nachází v jihovýchodní části areálu Fa­kultní nemocnice v Motole. K objednání do specializovaných ambu­lancí je potřeba doporučení ošetřujícího očního lékaře.


Ordinační hodiny PO-ČT 8.00-15.30, PÁ 8.00-14.30
Tel.: 224 436 057
Fax: 224 436 182
Mobil: 774 436 057, e-mail: czv@post.cz